Posts tagged pyrolys

Svenska försök med kolinlagring

Mina inlägg om biochar (som du hittar här och här) har fått bland annat David Andersson,  på företaget Ecoera, att kontakta mig angående ett försök som de utförde, med bland annat Chalmers, under 2009. Kanske är det här det största försök som hittills gjorts i Sverige och kunskapen om det kan förmodligen inspirera fler att göra mer omfattande mätningar och fleråriga analyser. Hör av dig om du känner till fler försök där förhållandena kan liknas vid de svenska.

Försökets upplägg
En resenär som räknat ut att hans flyg till och från Cubas Havanna släppte ut 2,65 ton koldioxid finansierade det här försöket med att plöja ner 1,1 ton finfördelad kol i åkermark på en försöksplats. För att minska kolpartiklarnas flyktighet blandades de med kalksten och applicerades på våren i en växande höstgröda med en fastgödselspridare. I det här försöket användes avrens som blir över vid processering av spannmåls som genomgick pyrolys. Biprodukterna, syngas och värme, användes av företaget som utförde processen. Ingen livscykelanalys för processen utfördes, men skulle kunna vara intressant att presentera i framtida undersökningar för att se energiåtgång och koldioxidekvivalenter för processens olika steg. Man valde att mäta det odlade spannmålets strålängd som indikation på snabb effekt. De första mätningarna visade på 9,6% tillväxt i strålängd jämfört med kontrollytan som inte fått kol tillsatt. Efter skörden plöjdes kolet ner under hösten.

Biochar processen

Framtida utmaningar och möjligheter
Man vill experimentera vidare med rötrester från biogas, men det ligger längre fram i tiden. David och jag resonerade även om möjligheten att odla upp åkerkanten med Salix som skördas med några års mellanrum för att genomgå pyrolys. Salix kan skördas på det sättet under mer än 15 år och kräver väldigt lite skötsel. Dessutom skapar odlingen perenna habitat för övervintrande nyttodjur och rötterna tar upp näringsämnen som rör sig genom markprofilen. En mycket viktig aspekt av biochartekniken är just att det som förkolnas bör vara en restprodukt för att göra användningen hållbar ur ekologiskt perspektiv.

Mobil pyrolysanläggning
Forskaren Lars Hylander vid Uppsala Universitet har fått finansiering för att börja utveckla en mobil pyrolysanläggning. Målsättningen är att när den börjat serietillverkas blir det möjligt för professionella odlare såväl som hobbyodlare att kola sly eller andra biologiska restprodukter som annars bränns upp utan att tas till vara på. Använd länken för att kontakta honom om du vill veta mer.

Leave a comment »

Vad är Terra preta?

Terra preta betyder svart jord på portugisiska

Historia
Uttrycket refererar till speciella jordar med högt humus- och näringsinnehåll i Amazonas. Regnskogsjord är vanligen väldigt näringsfattig med låg humushalt på grund av den snabba nedbrytningen i värmen och fukten. På vissa platser har ursprungsbefolkningen bränt skog under låg värmeutveckling för att frilägga odlingsyta. De har dessutom tillsatt ben, gödsel, bitar av lerkärl, växt- och fiskrester ända ner till 2 meters djup. Blandningen av porösa organiska material har skapat ett gynnsamt habitat för mikroorganismer och minskat den annars så läckageutsatta jorden. Det gav en fantastisk odlingsjord mellan år 450 f.Kr. till 950 , men jordarnas rika humusinnehåll finns kvar ända fram till i dag.

Biochar
Den långsamma nedbrytningen och bromsningen av näringsläckage gör att många har börjat förespråkar användningen av kol  som ett jordförbättringsmedel. Det kan vara ett effektivt sätt att binda ner kol från atmosfären ner i jorden och därmed mildra den globala uppvärmningen. På engelska kallas det biochar och kan framställas av till exempel trä, gödsel eller organiska restprodukter.

Tillverkningsprocess
Biomassan hettas upp i en syrefri miljö och bildar stabila och svårnedbrytbara aromatiska kolstrukturer. Processen binder ca 20 % mer kol än vad som går åt till att driva den. Näringsinnehållet i kolet varierar beroende på vad som förkolnas och under vilken temperatur. All kol har ett lågt kväveinnehåll eftersom kvävet förgasas vid förbränning. Det kan kompenseras genom att odlaren låter kolet absorbera urin under ca 1 vecka innan nedbrukningen i jorden. Naturligvis kan det även göras i hemmet för att förbättra krukväxternas Man har sett en positiv effekt vid nedbrukning av kol på framför allt näringsfattiga och på andra sätt förstörda jordar. jordförhållande.

Egna erfarenheter
I Blankaholm där jag har anlagt en permakulturinspirerad trädgård finns en mycket hög procent träkol i jorden. Det beror på att en såg har funnits på platsen sedan 1888 fram till 1979. Kol har troligen tillverkats på platsen för att driva olika processer och mycket verkar ha hamnat i jorden. När jag anlade trädgården fick jag ett lass jord från en närliggande bondgård, som visade sig vara tung och svårarbetad lera. Därefter schaktades jord från en yta precis i närheten av den gamla sågen och den var full med kol. Händer och knän blev helt svarta när jag jobbade med den. Det ska bli spännande att se resultatet på växtligheten då vissa bäddar är uppbyggda av lerjord och den andra biochar jord. Jag håller er uppdaterade när resultatet kommer nästa vår och sommar.

Uppdaterat 2009-09-13: Läs mer hos dn.se.

Svart kolrik jord och grå lerhaltig jord med samodling av grönsaker

Svart kolrik jord och grå lerhaltig jord med samodling av grönsaker

Comments (2) »