Posts tagged Terra preta

Risker med biochar

Jag har tidigare skrivit ett inlägg om fördelar med terra preta som den svarta jorden heter på portugisiska eller biochar som den engelskspråkiga delen av världen kallar träkolet som ger jorden dess färg. Fler än jag har anat möjligheten till stora miljövinster vid användandet av förkolnat organiskt material. Risken för att vi närmar oss en punkt då vi inte kan hindra atmosfärens uppvärmning gör att många vill skala upp metoden för att binda stora mängder koldioxid så snart som möjligt. Till exempel uppskattar International Biochar Initiative att träkol från organiskt avfall kan binda in 3,7 Gigaton koldioxid per år.

Under Klimaforum i Köpenhamn varnade den brittiske ekologen och miljökonsulten Deepak Rughani vid Biofuel watch för att vi behöver mer forskning på området. Även rapporter från Förenta nationernas miljöprogram (UNEP) manar till försiktighet. Man vill att ordentliga undersökningar ska göras för att se om det går att visa på en tydligt större mängd inlagrad kol med tekniken i förhållande till det som frigörs vid produktion, förbränning och applicering. Det finns allt för få noggranna undersökningar gjorda om biochar, men redan nu har man identifierat några problem. När kolet appliceras eller blandas in i jordar i andra klimat än regnskogen virvlar sot upp i luften, vilket är en av de största orsaken till det vi kallar växthuseffekten. Sotet ökar även värmeabsorptionen då det lägger sig på snö och is vilket skyndar på dess avsmältning. Det kol som stannar i jorden ger upphov till en hög mikrobiell aktivitet som verkar kunna påskynda nedbrytningen av jordens humus, enligt Deepak. Dessutom varnade han för att den småskaliga produktionen av kol riskerar ge upphov till cancerframkallande PAH (polyaromatiska kolväten). Troligen är det den höga luftfuktigheten som har gjort att metoden har fungerat så fantastiskt bra i delar av Amazonas.

Comments (3) »

Vad är Terra preta?

Terra preta betyder svart jord på portugisiska

Historia
Uttrycket refererar till speciella jordar med högt humus- och näringsinnehåll i Amazonas. Regnskogsjord är vanligen väldigt näringsfattig med låg humushalt på grund av den snabba nedbrytningen i värmen och fukten. På vissa platser har ursprungsbefolkningen bränt skog under låg värmeutveckling för att frilägga odlingsyta. De har dessutom tillsatt ben, gödsel, bitar av lerkärl, växt- och fiskrester ända ner till 2 meters djup. Blandningen av porösa organiska material har skapat ett gynnsamt habitat för mikroorganismer och minskat den annars så läckageutsatta jorden. Det gav en fantastisk odlingsjord mellan år 450 f.Kr. till 950 , men jordarnas rika humusinnehåll finns kvar ända fram till i dag.

Biochar
Den långsamma nedbrytningen och bromsningen av näringsläckage gör att många har börjat förespråkar användningen av kol  som ett jordförbättringsmedel. Det kan vara ett effektivt sätt att binda ner kol från atmosfären ner i jorden och därmed mildra den globala uppvärmningen. På engelska kallas det biochar och kan framställas av till exempel trä, gödsel eller organiska restprodukter.

Tillverkningsprocess
Biomassan hettas upp i en syrefri miljö och bildar stabila och svårnedbrytbara aromatiska kolstrukturer. Processen binder ca 20 % mer kol än vad som går åt till att driva den. Näringsinnehållet i kolet varierar beroende på vad som förkolnas och under vilken temperatur. All kol har ett lågt kväveinnehåll eftersom kvävet förgasas vid förbränning. Det kan kompenseras genom att odlaren låter kolet absorbera urin under ca 1 vecka innan nedbrukningen i jorden. Naturligvis kan det även göras i hemmet för att förbättra krukväxternas Man har sett en positiv effekt vid nedbrukning av kol på framför allt näringsfattiga och på andra sätt förstörda jordar. jordförhållande.

Egna erfarenheter
I Blankaholm där jag har anlagt en permakulturinspirerad trädgård finns en mycket hög procent träkol i jorden. Det beror på att en såg har funnits på platsen sedan 1888 fram till 1979. Kol har troligen tillverkats på platsen för att driva olika processer och mycket verkar ha hamnat i jorden. När jag anlade trädgården fick jag ett lass jord från en närliggande bondgård, som visade sig vara tung och svårarbetad lera. Därefter schaktades jord från en yta precis i närheten av den gamla sågen och den var full med kol. Händer och knän blev helt svarta när jag jobbade med den. Det ska bli spännande att se resultatet på växtligheten då vissa bäddar är uppbyggda av lerjord och den andra biochar jord. Jag håller er uppdaterade när resultatet kommer nästa vår och sommar.

Uppdaterat 2009-09-13: Läs mer hos dn.se.

Svart kolrik jord och grå lerhaltig jord med samodling av grönsaker

Svart kolrik jord och grå lerhaltig jord med samodling av grönsaker

Comments (2) »